Homeopatia w krajach Unii Europejskiej

Homeopatia w krajach Unii Europejskiej


Stanowisko światowej Organizacji Zdrowia

Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO) homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą alternatywnego leczenia na świecie.

W 2001 roku WHO wydało w Genewie obszerny dokument zawierający informacje o statusie prawnym Komplementarnej Alternatywnej Medycyny (Complementary Alternative Medicine-CAM) – tym homeopatii w krajach członkowskich. Ponadto w dokumencie zawarto informacje o zasadach szkolenia w Zakresie CAM w poszczególnych krajach, o powiązaniach CAM z publiczną służbą zdrowia. Udało się zebrać dane z 123 krajów z 19 krajów należących do WHO. Dokument ten powstał, aby ułatwić prace nad legalizacją CAM oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie między krajami.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie medycyny komplementarnej/ alternatywnej i bardzo niejednolitym uregulowaniem prawnym w jej zakresie w poszczególnych krajach światowa Organizacja Zdrowia na 56 Zjeździe w 2003 roku przyjęła rezolucję, w której ponagliła kraje członkowskie do przedsięwzięcia odpowiednich kroków legislacyjnych Komplementarnej Alternatywnej Medycyny (Complementary Alternative Medicine-CAM) oraz zobowiązała rządy do promowania i popierania (jeżeli jest to konieczne) szkoleń i wprowadzania systemu akredytacji lub licencji lekarzy praktykujących w danej dziedzinie.

Uregulowania prawne homeopatii w poszczególnych krajach różnią się znacznie między sobą – jednak widać tendencję w nowych legislacjach do włączania medycyny naturalnej w obszar narodowych systemów opieki zdrowotnej.

Homeopatia jako specjalizacja medyczna

W wielu krajach na świecie homeopatia jest oficjalnie uznana przez rząd jako specjalizacja lub terapia medyczna.
Tak jest w krajach Ameryki (Brazylia, Chile, Columbia, Costa Rica, Kuba, Ekwador, Meksyk), Azji (Indie, Pakistan, Sri Lanka) oraz w Europie (Belgia, Czechy, Węgry, Litwa, Portugalia, Rumunia, Rosja, Łotwa, Wielka Brytania).
W niektórych krajach homeopatia jest włączona w narodowy program opieki zdrowotnej, tak jest w Wielkiej Brytanii, Brazylii, Sri Lance, Meksyku, Pakistanie.
W Indiach, Pakistanie, Sri Lance prawny status homeopatii jest równorzędny z medycyną alopatyczną. Przykładowo w Indiach jest ponad 100.000 lekarzy homeopatów.

Prawny status homeopatii w Europie

W Europie jest ok. 1 mln lekarzy, w tym ok. 30.000 czyli 3% to lekarze homeopaci po specjalnych szkoleniach. W Austrii 800, krajach nadbałtyckich 250, Belgii 400, Czechach 1000, Francji 3000, Niemczech 7000, Grecji 300, Węgrzech 2000, Włoszech 7000, Szwajcarii 400, Wielkiej Brytanii 2000, Słowacji 2000.

Prawie 10.000 z nich posiada homeopatyczne wykształcenie na poziomie „Europejskich Standardów Medycznego Szkolenia Homeopatycznego” ustanowionych przez Europejski Komitet do Spraw Homeopatii.
Ta liczba lekarzy homeopatów w Europie jest porównywalna z liczbą wyspecjalizowanych lekarzy w takich dziedzinach jak otolaryngologia czy neurologia.
Ponadto wielu innych lekarzy proponuje swoim pacjentom leczenie homeopatyczne bez specjalnych szkoleń.
I tak 25 – 40% lekarzy ogólnych od czasu do czasu przepisuje leki homeopatyczne, a 6 – 8% robi to regularnie.

Prawny status homeopatii

Wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej status prawny homeopatii nie jest jednakowy. W niektórych krajach homeopatia jest oficjalnie uznawana przez rządy jako normalna metoda leczenia w medycynie, w innych jest tolerowana.
Tak jest w Wielkiej Brytanii (od 1950 r), Portugalii (od 2003 r.), Belgii (od 1999 r.), Węgrzech (od 1997 r.), Czechach (1991 r.), Litwie (od 1999 r.). Z krajów poza Unią homeopatia jest uznawana w Rosji od 1995 roku. To oznacza, że lekarze mają zagwarantowaną przez prawo możliwość stosowania tej metody leczenia, a pacjenci mogą zgodnie z prawem z takiego leczenia korzystać.
W Belgii w 1999 roku rząd zmienił prawo w ten sposób, że homeopatia jest uważana za dodatkową kwalifikację (np. lekarz ogólny z homeopatią, pediatra z homeopatią, itd.). Podobnie jest w Portugalii, Bułgarii, Włoszech.
W innych krajach jak Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Szwajcaria homeopatia jest uznawana przez Medyczne Rady.

Homeopatia a Parlament Europejski

Parlament Brytyjski jest za oficjalnym uznaniem prawnym homeopatii. W 1997 roku Parlament Europejski w swojej rezolucji powołał Komisję Europejską, której zadaniem miało być zaangażowanie się w proces zalegalizowania niektórych form medycyny niekonwencjonalnej (w tym homeopatii).

W rezolucji napisano:
kraje członkowskie powinny popierać oficjalne uznanie tej formy medycyny na wydziałach medycznych oraz namawiać szpitale do używanie jej”, oraz „stosowne kursy powinny być oferowane na uniwersytetach, aby szkolić lekarzy alopatów w formach alternatywnego i komplementarnego leczenia

Leki homeopatyczne w Unii Europejskiej

W 1997 roku Europejski Parlament a w 1999 roku Rada Europy przyjęły uchwały dotyczące alternatywnych metod leczenia i leki homeopatyczne zostały włączone przez Europejski Departament do Spraw Jakości leków w Strasburgu w Europejską Farmakopeę.

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zarejestrowania homeopatycznych leków zgodnie z zarządzeniami 2001/82/EC (veterynian use) i 2001/83/EC (human use) – amended by Directive 2004/28/EC and Directive 2004/27/EC.

Pojedyncze leki homeopatyczne w rozcieńczeniu powyżej 10000 mogą być zarejestrowana zgodnie z uproszczoną procedurą, podczas gdy leki homeopatyczne w większym stężeniu muszą przejść procedurę podobną do leków konwencjonalnych.
W Polsce wszystkie leki homeopatyczne są dopuszczone do obrotu zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo Farmaceutyczne.

Homeopatia a Rada Europy

Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe) to międzyrządowa organizacja skupiająca prawie wszystkie państwa Europy, zajmująca się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Rada Europy przyjęła z zadowoleniem rezolucję Parlamentu Europejskiego oraz takie stanowisko. Należy dodać, że pod orzecznictwo Rady Europy podchodzi również Europejska Farmakopea, o której była mowa wyżej.

Homeopatia na uniwersytetach

W niektórych krajach jak Francja, Niemcy, Hiszpania oraz Polska szkolenia homeopatyczne są prowadzone na uniwersytetach. We Francji na 8 uniwersytetach (Aix-Marseille, Besançon, Lille, Paris-Bobigny, Bordeaux II, Limoges, Poitiers, Lyon), w Niemczech na pięciu (Berlin, Düsseldorf, Hannover, Heidelberg, and Freiburg), w Hiszpanii na czterech (Barcelona, Murcia, Sevilla and Valladolid).
W Szwajcarii na dwóch uniwersytetach są katedry Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej (Complementary Alternative Medicine CAM), które prowadzą kursy z homeopatii. W Wielkiej Brytanii jest Katedra Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej na Uniwersytecie w Exeter. Wzrasta liczba krajów, gdzie na uniwersytetach są prowadzone podyplomowe szkolenia z homeopatii ( Francja, Hiszpania oraz Polska).
W przeważającej większości krajów w Europie homeopatia jest nauczana w prywatnych szkołach. W niektórych krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Belgia znajomość homeopatii jest obowiązkową częścią szkolenia medycznego. W innych krajach (Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania) studenci mogą wybrać homeopatię jako dodatkowy przedmiot.

Wg ostatniego badanie prowadzonego przez Uniwersytet w Genui wynika, że 40% badanych wydziałów medycznych na uniwersytetach w Europie prowadzi kursy szkoleniowe zawierające CAM, zwłaszcza że jest duża zmiana w nastawieniu studentów szkół medycznych do tych terapii.

Homeopatyczne szpitale

W Europie jest kilka szpitali, które prowadzą leczenie homeopatyczne. I tak w Austrii siedem, we Francji dwa, w Niemczech pięć, w Hiszpanii dwa, we Włoszech kilka. W Anglii jest pięć szpitali homeopatycznych, które są wciągnięte w sektor publicznej służby zdrowia.

Uprawnienia do leczenie homeopatycznego

W większości krajów Unii Europejskiej praktykowanie homeopatii jest zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy (i weterynarzy). W niektórych krajach również osoby niewykwalifikowane medycznie mogą legalnie stosować homeopatię, przeważnie w krajach, gdzie jest długa tradycja tego sposobu leczenia.
Kraje, w których homeopatycznie mogą leczyć tylko lekarze to: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Węgry, Włoch, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Polska, Portugalia Słowacja, Hiszpania.
Leczenie homeopatyczne przez inne osoby w tych krajach jest nielegalne.

Bardziej tolerancyjny system jest w: Niemczech, Estonii, Finlandii, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Kraje te zastrzegają jedynie określone procedury medyczne, które mogą być wykonywane jedynie przez lekarzy np. leczenie chorób zakaźnych i wenerycznych, nowotworów, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, znieczuleń, podawania zastrzyków, diagnostyka rentgenowska itp. Procedury te różnią się między poszczególnymi krajami.
Praktycy medycyny komplementarnej/ alternatywnej, nie będący lekarzami, muszą być zrzeszeni w jednej z organizacji zawodowych. By uzyskać prawo wykonywania zawodu muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności zawodowej i przestrzegać kodeksu etyki zawodowej.

Mimo iż nie-lekarze praktykujący medycynę alternatywną /komplementarną są tolerowani przez prawo, jedynie lekarze posiadający dyplom uniwersytecki są rozpoznawani oficjalnie.
W większości tych krajów nie ma specjalnych mechanizmów kwalifikujących nie-lekarzy praktyków homeopatii z wyjątkiem Niemiec. To jest jedyny kraj europejski, w którym nie-lekarze tzw. Heilpraktikers mają specjalne licencje.

Europejski Komitet do Spraw Homeopatii

Europejski Komitet do Spraw Homeopatii jest międzynarodową organizacją zarejestrowaną przez belgijskie prawo w 1919 roku (zmodyfikowane w 1954 roku) W jego skład wchodzą lekarze – przedstawiciele stowarzyszeń krajów europejskich z 23 krajów. Siedziba znajduje się w Brukseli.
ECH jest organizacją non profit, która ma za zadanie rozwój i promocję homeopatii jako specyficznej klinicznej metody leczenia prowadzonej przez lekarzy po specjalistycznych kursach.
ECH składa się z licznych podkomitetów. Jest podkomitet do spraw polityki, badań w homeopatii, farmakologii leków homeopatycznych, szkoleń, relacji z pacjentami, weterynarii. Podkomitety zbierają się dwa razy do roku. Co dwa lata są 2-3 dniowe zebrania ogólne wszystkich podkomitetów, podczas których wymieniają się osiągnięcia, badania i plany na przyszłość.
ECH nie narzuca swoim członkom swoich zasad, ale przeważnie stowarzyszenia członkowskie same się im poddają.
Pierwsza konferencja ECH dotycząca nauczania homeopatii odbyła się w 1994 roku w Pays Bas w Loosdrecht.
Na tej konferencji ECH przedstawiło dokument określający zasady nauczania homeopatii: pt. „Europejskie Standardy Medyczne Szkolenia Homeopatycznego” (European Medical Homeopathic Education Standard).
Wtedy ustalono, że szkolenie ma zawierać minimum 200 godzin części teoretycznej – wykładów oraz minimum 150 praktycznych.
W 1994 roku ECH wydało raport skierowany do rządów i polityków krajów członkowskich Unii Europejskiej przetłumaczony na wszystkie języki tych krajów przedstawiający zasady działania homeopatii oraz wymagania, jakim powinien się poddać dobrze wyszkolony homeopata.

W tym dokumencie ECH określiło kwalifikacje lekarzy homeopatów:

 1. lekarz homeopata powinien przejść podstawowe szkolenie homeopatyczne zgodne z wytycznymi ECH.
 2. powinien systematycznie uczestniczyć w szkoleniach doskonalących celem uzupełniania swoich umiejętności i doświadczenia zarówno konwencjonalnego – allopatycznego jak i homeopatycznego.
 3. być zarejestrowanym w rejestrze wykwalifikowanych lekarzy homeopatów.
 4. powinien przestrzegać regulaminu – zasad postępowania izb zawodowych.

Według opinii ECH to rządy krajów Unii Europejskiej powinny stworzyć możliwości do:

 1. Uznania dyplomów i certyfikatów szkół homeopatycznych.
 2. Zalegalizowania rejestru lekarzy homeopatów.
 3. Pomocy w dążeniu do uznania homeopatii jako specjalizacji medycznej.
 4. „Zakodowania” wykształcenia lekarzy tak, aby pacjenci znali stopień wykształcenia danego lekarza.

W odpowiedzi Europejski Parlament uznał, że zgadza się z potrzebą koordynacji i regulacji kryteriów szkolenia lekarzy homeopatów w Europie oraz że jest to w interesie zarówno pacjentów jak i lekarzy, aby to szkolenie było na wysokim poziomie.

Dyplom uznany wydany przez ECH jest ważny i uznawany we wszystkich krajach członkowskich ECH.

http://www.homeoterapia.pl/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 • Google Translator

 • STOP kłamstwu tvn!

  STOP TVN, TVN24, POLSAT I WYBIÓRCZEJ - stop zakłamaniu w mediach masowych
 • Chroń medycynę naturalną/ Protect natural medicine all over the world
 • Podpisz petycję w obronie medycyny naturalnej i tradycyjnych systemów medycznych
 • Medycyna Tybetańsko-Mongolska, Akupunktura, Moksa, Ziołolecznictwo na PINTEREST.COM
 • Polub nas na FB

 • Instagram prof Enji

  There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

 • Artykuł o nagonce

 • Czwarty Wymiar o nagonce medialnej

  Artykuł w "CZWARTYM WYMIARZE" o nagonce medialnej na lekarkę Enkhjargal Dovchin "ENJI"
 • Artykuły w „ZC”

  Znaki Czasu - to obecnie jedyne czasopismo, które ma odwagę pisać jawnie o najważniejszych sprawach dotyczących zdrowia ludzkiego czyli Kodeksie Żywnościowym, Szczepieniach oraz alternatywnych metodach leczniczych.
 • MTM in Poland

  Mongolska Tradycyjna Medycyna w Polsce - MTM in Poland
 • LIST OTWARTY

  LIST OTWARTY PUBLICYSTÓW W OBRONIE TOLERANCJI I WOLNOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU
 • Chmurka kategorii

 • Ankiety

 • Szybkie menu

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogerów lubi to: