gmo

PODPISUJEMY EUROPEJSKĄ PETYCJĘ – GM Food petition – target: one million citizens to sign!

Szanowni Państwo,
prosimy o PILNE podpisanie petycji.
Chodzi o to aby zebrać 1 milion podpisów w Unii Europejskiej. Petycja jest do Prezydenta Europejskiej Komisji José Manuel Barroso. Jej treść: ‘Wzywamy Pana do wprowadzenia moratorium na genetycznie zmodyfikowane uprawy (GMO) w Europie i stworzenia grupy niezależnych, etycznych naukowców w celu przeprowadzenia badań nad GMO.’

ABY SIĘ PODPISAĆ NALEŻY kliknąć:
http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Dziękujemy i prosimy prześlijcie to dalej!
Poniżej szczegóły po angielsku.

Pozdrawiamy,
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl Przeczytaj – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych
problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl

JEŚLI NIE CHCESZ GMO, DZIAŁAJ!!!

75% WYBORCÓW NIE CHCE GMO – CZY CHCECIE STRACIĆ TE GŁOSY? – Pokojowy protest KOALICJI w Warszawie

KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” organizuje dnia 17 marca (środa) 2010 roku pokojowy protest w Warszawie. MIEJSCE I GODZINA: Protest odbędzie się pod Sejmem od godz. 14:00 do 16:00
Będziemy domagać się NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu na uprawy genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków i kukurydzy MON 810 oraz odrzucenia nowej ustawy o GMO. To ostatnia chwila, aby działać, zanim wiosną nieświadomi zagrożeń rolnicy wysieją GMO na polskie pola!!

Prosimy wszystkich, którym zależy na zachowaniu Polski wolnej od GMO, o
przyłączenie się.

Komisja Sterująca KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO”

http://www.polska-wolna-od-gmo.org

Świętokrzyscy rolnicy przeciwko GMO

Nasza Ziemia, Nr 2/2010
http://www.solidarnoscri.pl/images/NZ/2010/luty.pdf


Oświadczenie w sprawie uwalniania do środowiska roślin GMO oraz żywności z udziałem GMO w Polsce

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Kraków, 1.03.2010 r.

OŚWIADCZENIE KOMITETU OCHRONY PRZYRODY PAN W SPRAWIE UWALNIANIA DO ŚRODOWISKA ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO) – „KONIECZNOŚCI MORATORIUM I WIELOSTRONNYCH BADAŃ”

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu
ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”


Five-Year Ban on GMOs in Bulgaria
Source: organic-market.info; Agrolink
http://www.agrolink.org/agrolink/


Toxicity Studies of Genetically Modified Plants: A Review of the
Published Literature.
JOSE´ L. DOMINGO
Laboratory of Toxicology and Environmental Health, School of Medicine, “Rovira I Virgili” University, San Lorenzo 21, 43201 Reus, Spain


Genetycznie modyfikowana informacja “made by PAP”
Katarzyna Lisowska, www.doorg.info


GMO: naukowcy na łasce koncernów, społeczeństwo na łasce mediów
Katarzyna Lisowska, www.doorg.info


Pismo Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi

Pismo Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi

Wspólne stanowisko naukowców w sprawie wysłuchania publicznego

Naukowcy apelują o wzięcie pod uwagę krytycznych opinii wyrażonych w Sejmie podczas wysłuchania publicznego w dniu 9.02.2010  i o rzetelne informowanie społeczeństwa o potencjalnych zagrożeniach ze strony genetycznie zmodyfikowanych organizmów uwolnionych do środowiska i dodawanych do żywności. Debata publiczna na ten temat nie może być zdominowana przez interesy branżowe przedstawicieli agrobiznesu.

Czytaj więcej… 20.02.2010. 14:23

POLACY ZGODNIE MÓWIĄ NIE DLA GMO, ŻĄDAJĄ ODRZUCENIA NOWEJ USTAWY O GMO ORAZ NATYCHMIASTOWEGO WPROWADZENIA ZAKAZU UPRAW MON810. Konferencja prasowa Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” pt.  ‚GMO – USTAWOWE OSZUSTWO’
Do Koalicji należy prawie 400 organizacji/instytucji/jednostek oraz osób prywatnych w tym rolnicy i organizacje rolnicze, naukowcy, ekolodzy i różne organizacje społeczne, politycy, przedsiębiorcy i ich organizacje, konsumenci i ich organizacje. www.polska-wolna-od-gmo.org
W konferencji wzięli udział:
1. Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik działu badawczego Instytutu Onkologii w Gliwicach, która przedstawiła fakty naukowe świadczące o ryzyku, jakie towarzyszy otwartemu użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oraz niefrasobliwości naukowców propagujących te uprawy, w sytuacji braku realnych barier ochronnych i zabezpieczeń chroniących przed niekontrolowanym uwolnieniem ich do środowiska.
2.  Anna Bednarek i Urszula Wyrwicka, rolniczki reprezentujące tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa, które omówiły temat: „Dlaczego nie chcemy GMO” oraz rezultaty ogólnopolskiej akcji pt. „Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów” http://www.icppc.pl/zaproszenia/.
Przedstawiły także swoje uzasadnione obawy wywołane groźbą potencjalnego wprowadzenia w życie nieodpowiedzialnego aktu prawnego legalizującego niekontrolowane rozpowszechnianie GMO na polskich ziemiach.
‚…Przywieźliśmy do Sejmu ŻYWIECKIE SERCE z piernika z napisem „NIE dla GMO i Pomagajmy Ziemi Rodzić” Jedno duże dla Marszałka Sejmu i około 30 szt. dla zwolenników GMO aby rozmrozić ich serca, aby zmusić ich do refleksji, że oni też mają dzieci za których przyszłość odpowiadają…’ – powiedziała Anna Bednarek
3. Janusz Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji d/s Rolnictwa w Parlamencie Europejskim, który skomentował nielegalne uprawy kukurydzy MON 810 na terenie Polski, przedstawiając odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza ds. środowiska w UE, na swoje zapytania w sprawie GMO.
pytania:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-5664+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
odp:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2009-5664&language=PL
4. Próbę naruszenia art. 39 Konstytucji RP omówili prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska SGGW – kierownik Zakładu Żywności Ekologicznej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz prof. dr hab. Tadeusz Żarski – kierownik Zakładu Higieny Zwierząt i Środowiska na SGGW, którzy udowodnili eksperymentalny i nieprzewidywalny charakter zastosowań GMO w żywności dla ludzi i zwierząt oraz brak należytej informacji o zagrożeniach i ryzyku związanym ze stosowaniem GMO w żywności i paszach.
5. Naruszenie art. 74 w związku z art. 86 Konstytucji uzasadnił prof. zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wykładowca podstaw ochrony przyrody i zasady rozwoju zrównoważonego, Uniwersytet Wrocławski, który przedstawił stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, zawierające wniosek o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na stosowanie GMO w tzw. użyciu otwartym tzn. w uprawach komercyjnych i eksperymentalnych.
http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/oswiadczenie-komitetu-ochrony-przyrody-pan-w-sprawie-uwalniania-do-srodowiska-organizmow-modyfikowanych-genetycznie-gmo-%E2%80%93-koniecznosci-moratorium-i-wielostronnych-badan/
6. Paweł Połanecki, niezależny ekspert  Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w podsumowaniu powiedział:
‚… Nasze zarzuty do ustawy, oparte na najnowszej wiedzy naukowej i przepisach obowiązującego w Polsce prawa, kwalifikują proponowane rozwiązanie legislacyjne do odrzucenia w całości, a w przypadku jego uchwalenia przez Parlament – będą stanowić podstawę do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego…’
zobacz zdjęcia
http://www.icppc.pl/antygmo/2010/02/konferencja-prasowa-gmo-ustawowe-oszustwo/

Terminator seed – What’s Canada’s true position?
2009 November 19

Wystąpienie 11-letniej Patrycji Dunat z Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO w wysłuchaniu publicznym w Sejmie 9 lutego 2010 roku w sprawie projektu Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikownych

Monsanto’s aggressive seed business tactics revealed in confidential contracts . Sunday. 13 December 2009 18:59

AP IMPACT: Monsanto seed business role revealed
By CHRISTOPHER LEONARD, AP AGRIBUSINESS WRITER
Associated Press, December 14 2009

Scientists Concerned For Academic Freedom – biotech industry attacks.Open Letter to Premier of Western Australia. 20.11.2009

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Zapraszamy   na   Konferencję  Prasową, która odbędzie się w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, ul. Bracka nr 6/8 w dniu 8 lutego 2010 r. o godz. 11.00

nt.GMO – USTAWOWE OSZUSTWO

Projekt ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” sprzeczny z Konstytucją RP oraz normami prawa międzynarodowego regulującego zasady upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych


Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu
ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w dniu 16 grudnia 2009 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VI
Sprawozdanie Stenograficzne z 56 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2009 r. (drugi dzień obrad) W a r s z a w a 2009

„Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zawarty w druku nr 2547, do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia.
W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie tego projektu ustawy dodatkowo do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm obie te propozycje przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę. Jednocześnie marszałek Sejmu, na podstawie art. 95b regulaminu Sejmu, zaleca obydwu komisjom przedstawienie sprawozdania do dnia 9 lutego 2010 r.”


OŚWIADCZENIE KOMITETU OCHRONY PRZYRODY PAN
W SPRAWIE UWALNIANIA DO ŚRODOWISKA ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO) – „KONIECZNOŚCI MORATORIUM I WIELOSTRONNYCH BADAŃ”

Interpelacja  posłów Parlamentu Europejskiego z 18 listopada 2009 r. E-5664/09PL

Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec.

W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach:

1.  Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich?
2.  Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO?
3.  Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach?

Czytaj więcej… 03.02.2010. 07:39

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu
ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”


OŚWIADCZENIE KOMITETU OCHRONY PRZYRODY PAN
W SPRAWIE UWALNIANIA DO ŚRODOWISKA ORGANIZMÓW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE (GMO) – „KONIECZNOŚCI MORATORIUM I WIELOSTRONNYCH BADAŃ”

­Sąd niemiecki odrzucił pozew amerykańskiej biotechnologicznej firmy Monsanto w sprawie zniesienia zakazu uprawy kukurydzy zawierającej gen MON 810.

Polski projekt ustawy w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zawierającej odstępstwa od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/C 173/05)

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 października 2007 r. dotycząca art. 111 i 172 polskiego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z art. 95 ust. 5 Traktatu WE jako odstępstwo od przepisów dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Rządowy projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547)

Uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego

Informacja o miejscu przeprowadzenia wysłuchania publicznego

Lista osób zgłoszonych do udziału w wysłuchaniu publicznym

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w wysłuchaniu publicznym upływa 30 stycznia 2010 r.

Formularz zgłoszenia do Marszałka Sejmu chęci udziału w wysłuchaniu publicznym zamieszczony jest  na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html

Regulamin sejmowy a wysłuchanie publiczne

http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/regsejm.htm#70

Rządowy projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu RP nr 56, w  dniu 16-12-2009 skierowano do: Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi­

Skład Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Skład Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Napisz list do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie GMO
Napisz list do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie GMO

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w dniu 16 grudnia 2009 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VI
Sprawozdanie Stenograficzne z 56 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 grudnia 2009 r. (drugi dzień obrad) W a r s z a w a 2009

„Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zawarty w druku nr 2547, do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia.
W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie tego projektu ustawy dodatkowo do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm obie te propozycje przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę. Jednocześnie marszałek Sejmu, na podstawie art. 95b regulaminu Sejmu, zaleca obydwu komisjom przedstawienie sprawozdania do dnia 9 lutego 2010 r.”

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

obradująca pod przewodnictwem posła Marka Kuchcińskiego (PiS), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:
– informację NIK o wynikach kontroli doraźnej postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
– informację o działaniach Ministra Środowiska w zakresie GMO, podjętych po kontroli NIK.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obradująca pod przewodnictwem posła Leszka Korzeniowskiego (PO), przewodniczącego Komisji, i Józefa Klima (PO), zastępcy przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła:

– informację rządu na temat ramowego stanowiska rządu RP dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przyjętego przez Radę Ministrów 18 listopada 2008 r. wraz z podaniem powodów i zakresu zmian w stosunku do Ramowego Stanowiska Rady Ministrów z 3 kwietnia 2006 r.,
– informację rządu o realizacji ustawy o nasiennictwie (Dz.U. z 2007 r. nr 191, poz. 1362),
– informację rządu o wielkoprzemysłowym tuczu trzody chlewnej w Polsce, w szczególności o:
a) realizacji ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147,  poz. 1033);,
b) realizacji wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli NIK w 2006 r., dotyczącej nadzoru państwowego nad wielkoprzemysłowymi formami tuczu trzody chlewnej;
c) bieżącym nadzorze administracji publicznej nad wielkoprzemysłowymi     formami tuczu trzody chlewnej w Polsce.

Kto naprawde nie chce GMO, ten go nie ma

20 stycznia 2010 Janusz Wojciechowski

Ogólnopolska akcja pt.”Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów”

Szanowna Pani Poseł/Senator
Szanowny Panie Pośle/Senatorze
Szanowni Dziennikarze

Serdecznie zapraszamy na spotkania z prawdziwymi rolnikami i posmakowanie prawdziwej żywności w ramach społecznej, ogólnopolskiej akcji pt.”Tradycyjne i ekologiczne gospodarstwa zapraszają Posłów i Senatorów”. Rolnicy chcą Pani/Panu pokazać w praktyce atuty naszego rolnictwa i naszej wsi, która jest wyjątkowa – bogactwo natury, piękne krajobrazy, ciągle żywa kultura ludowa. Mamy dużo dobrych rolników, którzy kochają swoją pracę i produkują wysokiej jakości żywność. To nasz narodowy skarb.

Decyzje podejmowane dzisiaj – bez odpowiedniej wiedzy — mogą jednak spowodować bezpowrotne zniszczenie takiego wyglądu polskiej wsi w ciągu kilku następnych lat i bezpowrotnie zmarnowanie szansy polskiego rolnictwa.

Nowy projekt ustawy o GMO to dla rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego wyrok śmierci. Jeżeli będzie przyjęty, rolnicy zostaną pozbawieni wyboru produkowania żywności, którą chcą sprzedawać i spożywać, naturalna różnorodność zostanie zniszczona, wspólnoty wiejskie skłócone.

Spotkania w tradycyjnych i ekologicznych gospodarstwach, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, odbędą się w różnych miejscach, w całej Polsce, od 16 do 19 stycznia 2010.

Ogółem ponad 20 gospodarstw w całej Polsce organizuje w tym czasie dni otwarte SPECJALNIE dla Posłów, Senatorów i Dziennikarzy.

PROSIMY O POTWIERDZENIE udziału w spotkaniach – z podaniem miejsca i daty – do dnia 14 stycznia 2010 r.
PROSIMY O POINFORMOWANIE bezpośrednio rolników o Waszym przyjeździe.

Z poważaniem

Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes

==========================

ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax                 +48 33 8797114          biuro@icppc.pl,www.gmo.icppc.plwww.eko-cel.pl – “Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, autor: Julian Rose www.renesans21.pl

www.icppc.pl

Odpowiedzi posłów i senatorów na zapytania w sprawie GMO w Polsce

Rozmowa z prof. dr hab.  Ew­ą Rembiałkowską z SGGW w Warszawie

­GMO fakty i mity (część 2). Prof. Tadeusz Żarski – odpowiada na pytania

Przygody z GMO- ryżem w USA

http://permaculture.org.au/2009/12/15/bayer-admits-it-is-unable-to-control-spread-of-gmos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email

GMO fakty i mity (część 1). Prof. Tadeusz Żarski – odpowiada na pytania


Publiczny rejestr zamierzonego uwolnienia GMO prowadzony w Ministerstwie Środowiska.
­ Kliknij ­ TUTAJ

Ministerstwo Środowiska wydało odmowną decyzję na temat uwolnienia GMO do środowiska na Dolnym Śląsku.­

Ciekawe informacje o GMO!

LIST   OTWARTY   DO   POSŁÓW   I   SENATORÓW   ZIEMI   ŚLĄSKIEJ


­Historia projektu ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”  i pisma Komisji Sterującej Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie projektu.


Szanowni Państwo, prosimy o aktywną pomoc w lobbowaniu/edukowaniu/
posłów i senatorów w ramach akcji: ‚AKCJA SPOŁECZNA pt. ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM’.
Prosimy abyście Państwo wysłali list z pytaniami do posłów i senatorów z Waszych województw. List jest pod linkiem
http://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87
List należy skopiować jako treść e-maila.
Adresy e-mailowe posłów i senatorów z podziałem na województwa są na:
http://icppc.pl/stanowiska/?p=201

Wskazane jest, aby potem dzwonić do posłów/senatorów, aby się upewnić, jakie są losy tego listu. Jeszcze lepiej, abyście Państwo rozesłali te listy pocztą, faksem lub osobiście zanieśli do biur poselskich/senatorskich razem ze swoim  listem przewodnim.

Czytaj więcej… 05.12.2009. 19:00

Pytania do posłów i senatorów
AKCJA SPOŁECZNA pt. „ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM”

Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle,
Szanowna Pani Senator / Szanowny Panie Senatorze,

jak zapewne Państwo wiecie, zdecydowana większość Polaków, podobnie jak większość pozostałych mieszkańców Unii, nie chce GMO (*). Oficjalne zakazy na uprawę kukurydzy MON810 (jedyna dopuszczona w UE uprawa GM) wprowadziło już siedem krajów UE: Grecja, Węgry, Austria, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy. Zobacz mapę: http://www.icppc.pl/antygmo/2009/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

Próby wymuszenia na społeczeństwach akceptacji stosowania GMO przy produkcji żywności są niedemokratyczne i stawiają interesy wielkich, ponadnarodowych korporacji przed ochroną naszego zdrowia, naturalnej i kulturowej bioróżnorodności oraz lokalnej ekonomii. GMO to niesprawdzona, niebezpieczna technologia. Jej zwolennicy nie biorą pod uwagę wyników niezależnych badań wskazujących na potencjalne poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz problemów z jakimi borykają się rolnicy, których namówiono do stosowania nasion GM.

Aktywna postawa mieszkańców Polski i innych krajów Unii oraz niektórych rządów wymaga zdecydowanego wsparcia z Państwa strony!

Biorąc po uwagę, że zadaniem Posła/Senatora jest reprezentować głos swoich wyborców, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania. Pytania te są umieszczone także na stronie internetowej http://icppc.pl/stanowiska/ Z przyjemnością umieścimy tam również Pani/Pana odpowiedzi. W ten sposób szersze grono wyborców będzie miało szansę zapoznać się z Pani/Pana stanowiskiem. Odpowiedzi prosimy odesłać na adres: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC,34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114, mail: biuro@icppc.pl

PROSIMY O KRÓTKIE ODPOWIEDZI na poniższe PYTANIA – DZIĘKUJEMY!

1.Czy Pani/Pana zdaniem, szansą polskiego rolnictwa i przetwórstwa jest:

a) produkcja wysokiej jakości żywności metodami tradycyjnymi i ekologicznymi?

b) produkcja niezdrowej żywności z użyciem GMO i dużej ilości środków chemicznych?

2.Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była krajem wolnym od GMO?

3.Czy jest Pani/Pan świadoma/y, że we wszystkich krajach, w których zezwolono na polowe uprawy odmian GMO, nastąpiło zanieczyszczenie upraw tradycyjnych i ekologicznych pomimo stosowania zalecanych stref buforowych między tymi uprawami zgodnie z obowiązującymi przepisami?

4.Czy popiera Pani/Pan ideę całkowitego zakazu na uprawy polowe odmian GMO w Polsce w tym szczególnie wprowadzenia w trybie natychmiastowym zakazu upraw kukurydzy MON810 (idąc za przykładem Francji, Niemiec, Węgier, Austrii, Luksemburga, Grecji, Włoch)?

5.Czy jest Pani/Pan świadoma/y, że niezależne badania przeprowadzone w czterech różnych krajach europejskich (Francja, Rosja, Włochy, Austria) wykazały, że szczury i myszy karmione paszą z GMO miały poważne zmiany w komórkach wątroby, trzustki i jąder a w drugim – trzecim pokoleniu wykazywały obniżoną płodność?

6.Czy poprze Pani/ Pan odrzucenie projektu nowej ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z Konstytucją RP?

7.Czy jest Pani/Pan gotowa/y wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie GMO do środowiska?

Imię i nazwisko PODPIS
List do posłów i senatorów do ściągnięcia
http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/listdopsm.pdf

Czy GMO jest już wokół nas? Cz. II

Roman Andrzej Śniady, dr inż.
Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”
kampania natura bez granic

Kampa­nia” Stop dla GMO w Polsce”

http://www.icppc.pl/antygmo/

POKOJOWY PROTEST

…STO LAT! STO LAT! POLSKA WIEŚ, KTÓRA DAJE DOBRZE JEŚĆ! – śpiewali uczestnicy pokojowego protestu pod Sejmem.

ZDJĘCIA Z PROTESTU: http://icppc.freshsite.pl/projekt/?page_id=763&lang=pl
[icppc, data: 24.­11.2009­]

­

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2006 r.zezwalająca Rzeczypospolitej Polskiej na wprowadzenie zakazu stosowania na swym terytorium szesnastu genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o modyfikacji genetycznej MON 810 wymienionych we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE­

Przed Sejmem protest ekologów przeciw GMO

PAP, Portal Spożywczy, 20-11-2009, 17:10
Ekolodzy z Koalicji „Polska wolna od GMO” protestowali w piątek przed Sejmem. Domagali się odrzucenia nowej ustawy o GMO, która według nich otwiera polskie rolnictwo na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych roślin.

­­Stanowiska polityków wobec GMO

http://icppc.pl/stanowiska/

Nowe badania wykazują dramatyczny wzrost zużycia pestycydów w uprawach GMO.

Genetycznie modyfikowane uprawy zostały ogłoszone przez przemysł biotechnologiczny lekarstwem na stosowanie pestycydów. Jednak najnowsze wyniki badań wskazują, że to nieprawda.
Nowe badania wykazują dramatyczny wzrost zużycia pestycydów w uprawach GMO. Łukasz Rawa, portalspozywczy.pl

­Publiczny rejestr produktów  GMO wprowadzonych do ob­rotu na terenie Polski

­ ­STOP GMO

Co jemy w Polsce???

Czy dojdzie do celowego wprowadzenia GMO na Dolnym Śląsku? ­

Zgłoszenie do wieloletniego celowego wprowadzania do środowiska genetycznie zmodyfikowanych roślin. Przeprowadzanie badań polowych z odmianą kukurydzy NK603 x MON89034 w celu realizacji pracy doktorskiej pt. „Porównanie różnych systemów uprawy kukurydzy – konwencjonalnego, ekologicznego oraz kukurydzy transgenicznej (MON 89034 x NK603) odpornej na Omacnicę prosowiankę oraz herbicyd Roundup Ready 480 SL”

Badania mają być przeprowadzone w Krościnie Małej koło Prusic (powiat Trzebnica).

Doświadczalna Stacja Oceny Odmian w Krościnie Małej, Gmina Prusice, Powiat Trzebnica, dolnośląskie,  Doc. dr hab. Marek Urban, tel./fax 071312­0462, e-mail:instytut.ochrony.roslin@neostrada.pl

Tutaj znajduje się Krościna Mała. Pola doświadczalne Stacji widać po lewej stronie na zdjęciu satelitarnym.

Szef PE chce umożliwić krajom członkowskim zakazywanie upraw GMO

14.09.2009r.

Czy doświadczalne ziemniaki GMO na polach we Wrocławiu już rosły??? ­

Jak postępować w przypadku skażenia się GMO
GMO, czyli genetycznie manipulowane Opolski­e

Izb Rolniczych i nie tylko,­ podróże do USA. W jakim celu???

Greenpeace wręcza Premierowi „Białą księgę GMO” i wzywa polski rząd do wprowadzenia zakazu upraw GMO (Genetycznie Modyfikowanych Organizmów) Czerwiec 22, 2009

­Czy badania nad roślinami GMO są już prowadzone we Wrocławiu?

19 marca 2009 r została wydana zgoda Ministra Środowiska na przeprowadzenie prób polowych z odmianami kukurydzy NK603 w celu przeprowadzenia badań rejestracyjnych herbicydu Roundup R­eady® 360 SL.

Badania będą/są (?) prowadzone w:

Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu, 50 – 540 Wrocław, ul. Orzechowa 61, Prof. H.Rola, Dr K.Domaradzki – 071/3638707­

­Zakładzie Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu,Obręb Gęsice, Domaniów, dolnośląskie, Prof. H. Rola, Dr K.Domaradzki – 071/3638707­

IOR Zespół Badania Skuteczności Działania Herbicydów i Regulatorów Wzrostu, Winna Góra, 62-320 Miłosław, wielkopolskie, T.Praczyk ­-  061/ 8649106

Tutaj znajduje się Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu, 50 – 540 Wrocław, ul. Orzechowa 61

Tutaj znajdują się  Gęsice koło Domaniowa

­Badania nad GMO na polach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin?

21 maja 2009 r. została wydana zgoda Ministra Środowiska na przeprowadzenie prób polowych z odmianami kukurydzy NK603 w celu oceny ich wartości gospodarczej.  Badania prowadzone będą w 3 punktach doświadczalnych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin: w Radzikowie, Łagiewnikach i  Rogożewie

Polen unter alles

Janusz Wojciechowski, 17.07.2009 r.
1. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego, a więc współtwórca unijnego prawa, powinienem się w zasadzie cieszyć z szacunku, jakim w Polsce otoczone jest to prawo. Co tam szacunku – w Polsce prawo unijne jest święte    i urzędnicy się do niego modlą.

Czytaj więcej… 22.07.2009. 17:56

­Czy GMO jest już wokół nas? Cz. I

© Roman Andrzej Śniady

­Gdzie w Unii Europejskiej zakazan­o ­GMO!­­

LIST OTWARTY DO PREMIERA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE ZAKAZU UPRAWY W POLSCE  KUKURYDZY ZMODYFIKOWANEJ GENETYCZNIE

­Odpowiedź z 8 lipca 2009 r. z­ Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na list otwarty Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO”­

REWOLUCJA W ANGIELSKIM ROLNICTWIE

Lekarze wzywają do zakazu GMO

Amerykańska Środowiskowa Akademia Medyczna (American Academy of Environmental Medicine-AAEM) wzywa o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na genetycznie modyfikowaną żywność. AAEM wypracowała stanowisko, w którym oświadcza, że „żywność genetycznie zmodyfikowana stanowi poważne ryzyko dla zdrowia” i wzywa o moratorium na GMO.

Czytaj więcej… 08.07.2009. 17:05

GMO w Europie – kraje członkowskie wyrażają zaniepokojenie

Lipiec 01, 2009

Seminarium nt. „Codex Alimentarius a nasze zdrowie” odbyło się w dniu 29 czerwca 2009 roku w Warszawie

Komunikat prasowy, http://www.fnbg.org

Nota przedstawiona przez delegacje Austrii popierana przez Bułgarię, Irlandię, Grecję, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę i Słowenię.

Czytaj więcej… 25.06.2009. 18:48

Genetically Modified Organisms – A Way Forward- Information from the Austrian delegation.

Delegations will find annexed a note from the Austrian delegation, supported by BG/IE/EL/CY/LV/LT/HU/MT/PL/SI, on the above subject, which will be dealt with under „other business” at the meeting of the Council (Environment) on 25 June 2009.

NOTE from : General Secretariat to : Delegations. COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Brussels, 23 June 2009 11226/1/09, REV 1, ENV 453, AGRI 276, AGRILEG 112

Oficjalne stanowisko  IJHARS  w sprawie „Petycji w obronie wolności dostępu do naturalnych środków leczniczych, terapii i żywności” Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ICPPC, OBYWATEL i Koalicja “POLSKA WOLNA OD GMO” zorganizowali 5 czerwca 2009 roku konferencję prasową pt. “POLSKA TRZYMA KLUCZE DO EUROPY WOLNEJ OD GMO. Nowa ustawa o GMO i co dalej? Naukowcy dla Polski wolnej od GMO”.

GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” ­ Nr 4/2009 – 01.06.2009 r. ­­

Warszawska Deklaracja w sprawie moratorium GMO z 26 maja 2009 r.

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Środowiska z dnia 20.04.2009 r.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 8200  w sprawie zmiany ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

Codex Alimentarius – w Polsce znany jako Kodeks Żywnościowy –
to zbiór zasad które powinny nas chronić, a w rzeczywistości
będą nas ograniczać i to wszystko jest planowane od 2010…
Więcej na stronie http://www.stopcodex.pl/

Biotech Diplomacy: How US Embassies Are Pushing GMOs Throughout Europe

Świat według Monsanto/ The World According to Monsanto

9 maja  o godz. 10.15 oraz 16 maja 2009 r. o godz. 11.00, Warszawa, KINOTEKA – projekcja filmu  „Świat według Monsanto” (108 min.),  Marie-Monique Robin, Prod. Image & Compagnie / Arte France ­

JEDYNA DROGA DLA EUROPY TO WPROWADZENIE ZAKAZU NA GMO!

250 uczestników z 28 krajów Piątej Europejskiej Konferencji pt.
„Żywność i Demokracja” poświęconej Regionom Wolnym od GMO, która odbyła się 24-25 kwietnia 2009 r. w Lucernie (Szwajcaria) domaga się natychmiastowego wprowadzenia moratorium na GMO w Unii Europejskiej

Czytaj więcej… 02.05.2009. 15:42

W Sejmie o GMO

22.04.2009
Z inicjatywy PiS sejmowa komisja rolnictwa zajęła się na wczorajszym posiedzeniu, 21 kwietnia br. problemem organizmów genetycznie zmodofikowanych (GMO). Temat okazał się aktualny po decyzji niemieckiej minister- Ilse Aigner, która przed tygodniem wprowadziła na terenie całej RFN zakaz na uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. (mal)

Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie braku realizacji postanowień Ustawy o nasiennictwie dotyczących zakazu wprowadzania do obrotu na terytorium RP nasion genetycznie modyfikowanych oraz nielegalności upraw roślin GMO  przedstawione Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

­Stanowisko KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie porządkowania krajowych regulacji prawnych  dotyczących GMO do wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie współistnienia upraw roślin transgenicznych z uprawami konwencjonalnymi   i ekologicznymi przedstawione Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP w dniu 17.03.2009 r.

Polskie przepisy prawne  w rolnictwie wg MRiRW już nie obowiązują?

List z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” z dnia 31 marca 2009 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. Informacja o wynikach kontroli doraźnej postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi

Warszawa, grudzień 2008 r.­

Wystąpienie pokontrolne NIK do Ministra Środowiska w sprawie GMO

Wystąpienie pokontrolne NIK do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie GMO

Genetyczna klęska Komisji ­­

Ekspansja roślin GMO w Unii Europejskiej została zablokowana. Większość rządów UE – z polskim na czele – uznała, że że poszczególne kraje maja prawo wprowadzać u siebie swoje własne ograniczenia dla upraw genetycznie modyfikowanych. ­Ekolodzy triumfują, Komisja Europejska pobita.­­

­Węgry i Austria mają prawo do zakazu uprawy kukurydzy GMO

Wbrew Komisji Europejskiej kraje członkowskie UE zgodziły się we wtorek, by Austria i Węgry  trzymały zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810.

Ministrowie ds. ochrony środowiska przegłosowali odrzucenie stanowiska Komisji Europejskiej. Tylko cztery kraje: Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia i Holandia popierały KE i opowiedziały się w głosowaniu za zniesieniem tzw. klauzul bezpieczeństwa, wprowadzonych przez Austrię i Węgry.

http://www.ppr.pl/artykul.php?id=153139#no1

04.03.2009

­Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” – przeciwko organizmom genetycznie modyfikowanym.

Koalicja „Polska Wolna od GMO” domaga się z­nakowania żywności genetycznie modyfikowanej. Chce także zakazu prowadzenia upraw GMO oraz jest przeciwko stosowaniu pasz GMO w karmieniu zwierząt.
PAP – Nauka w Polsce­, bsz­

Koalicja „Polska Wolna od GMO” postuluje wprowadzenie i surowe egzekwowanie obowiązku znakowania żywności zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane. Teraz te przepisy, które obowiązują w całej Unii, u nas są w praktyce martwe. Konsument musi wiedzieć, co kupuje.

Nasz Dziennik, Czwartek, 19 lutego 2009, Nr 42 (3363)

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – nie można utajniać szczegółowego miejsca uwolnienia GMO

Bezprawia nie można tolerować

Magazyn Obywatel 18.02.2009 r.

Koalicja „Polska wolna od GMO” – przeciwko organizmom genetycznie modyfikowanym

PAP 2009-02-17

Koalicja pozywa Ministra

Pierwszy Portal Rolny – 18.02.2009 r.

Konkluzje  Rady ds. Środowiska Naturalnego w sprawie GMO przyjęte w dniu 4 grudnia 2008 r.

JAKI GEN JEM?

Twój Styl nr 02 (222) 2009

POINFORMUJMY KONSUMENTÓW o GMO

Za dwa tygodnie Parlament Europejski będzie ponownie debatował nad projektem wprowadzenia obowiązku etykietowania produktów wytwarzanych z mięsa zwierząt karmionych paszami z domieszką roślin modyfikowanych genetycznie. Znaczna część eurodeputowanych jest zdania, że taki przepis należałoby wprowadzić, aby konsumenci wiedzieli, co kupują.

NASZ DZIENNIK, Środa, 4 lutego 2009, Nr 29 (3350)

NIE DLA GMO!!!­

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, politycy, organizacje rolnicze,  polscy naukowcy przeciwko Obywatelom  Rzeczypospolitej Polskiej???

Dr inż. Roman Andrzej Śniady­

ŚWIAT WEDŁUG MONSANTO

GAZETA Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” NR 1/2009 – 15.01.2009 r.

Społeczne konsekwencje wykorzystywania biotechnologii w rolnictwie

Piotr Stankiewicz
„INFOS  Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 1(48) • 8 stycznia 2009 r.
Biuro Analiz Sejmowych. Kancelaria Sejmu

http://www.bas.sejm.gov.pl/infos.php

CZARNA LISTA PRODUKTÓW Z GMO

Drogi Konsumencie

Od Ciebie zależy, czy produkty z GMO będą w naszych sklepach!
Od Ciebie zależy, czy kupisz ten produkt, czy też zrezygnujesz z jego zakupu?

Czytaj więcej… 04.01.2009. 19:46

Brońmy się bez kompleksów – rozmowa z Januszem Wojciechowskim

rozmawia Michał Sobczyk
Magazyn Obywatel nr 5 / 2008 (43)

Rolnictwo poświęcone za handel

Z eurodeputowanym Zdzisławem Podkańskim (Unia na rzecz Europy Narodów) rozmawia Anna Wiejak, Nasz Dziennik, Wtorek, 2 grudnia 2008, Nr 281 (3298)

(…)
Niemcy wprowadzili GMO i mają teraz poważny problem…
– Problem pojawił się nie tylko w Niemczech. Uczestniczyłem w obradach Parlamentu Europejskiego, na których prezydent Nicolas Sarkozy ogłosił: Francja wolna od GMO. W wyniku tej decyzji koncern Monsanto musi wyprowadzić się z uprawą ok. 22 tys. ha kukurydzy z Francji. Dlatego trafia ona do Polski. Liczą na niewiedzę i naiwność naszych politycznych decydentów. Jakoś dziwnie się składa, że minister, który razem z nami był przeciw GMO, po spotkaniu z lobbystami nagle zmienia zdanie. W UE mówi się o produkcji dwóch rodzajów żywności: masowej i modyfikowanej genetycznie dla biednych i ekologicznej dla bogatych.

Cały artykuł:http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=ww&dat=20081202&id=ww11.txt

11.12.2008. 20:39

Genetycznie modyfikowana kukurydza zaburza system odpornościowy młodych i starych myszy

Włoski Narodowy Instytut Badań nad Żywnością i Żywieniem

OBALENIE MITU O WYŻSZYCH ZBIORACH UPRAW GENETYCZNIE MODYFIKOWANYCH

NEXUS, NR 6 (62) listopad/grudzień 2008, s.3

Badania austriackiego rządu potwierdzają, że genetycznie zmodyfikowane uprawy zagrażają płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności

Czytaj więcej… 20.11.2008. 17:47

Skutki ekologiczne i ekonomiczno-społeczne upraw GMO w Polsce

Opracowanie tematyczne OT – 550, KANCELARIA SENATU, BIURO INFORMACJI I DOKUMENTACJI , Dział Analiz i Opracowań Tematycznych

Ludwik Tomiałojć, Wrzesień 2008

Organizmy genetycznie modyfikowane w paszach na tle aktualnego stanu wiedzy medycznej. Część I

Dr Zbigniew Hałat

24.10.2008. 01:33

Organizmy genetycznie modyfikowane w paszach  na tle aktualnego stanu wiedzy medycznej. Część druga

Dr Zbigniew Hałat

Manipulacje genetyczne – nowy grzech?

Kazanie w Bazylice św. Franciszka podczas Mszy św. z okazji MIĘDZYNARODOWEGO SZCZYTU PRZECIW GMO, Kraków, 16.10.2008 r.

Stanisław Jaromi ofmconv

Żywność Politycznie Manipulowana

Ocalić skarb bioróżnorodności

Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski

Stanowisko Komitetu Ochrony Przyrody PAN w sprawie uprawiania w Polsce roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM)

Rośliny GM, profity dla koncernów, ryzyko dla rolników, zagrożenie dla zdrowia i  środowiska

Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski

30.03.2008. 03:45

Przyroda ci tego nie wybaczy

Z profesorem Ludwikiem Tomiałojciem rozmawia Bronisław Tumiłowicz, Przegląd

Czytaj więcej… 13.03.2008. 19:29

Polacy boją się żywności modyfikowanej genetycznie

Konrad Niklewicz, Gazeta Wyborcza, 2008-03-12

Czytaj więcej… 12.03.2008. 16:35

Polacy boją się GMO

Konrad Niklewicz, Gazeta Wyborcza, 2008-03-11

Czytaj więcej… 12.03.2008. 16:29

Recykling plastiku lub groźba piekła

Używanie foliowych torebek to grzech!

www.tvn24.pl

Czytaj więcej… 10.03.2008. 15:07

GMO jak obcy

dr Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie

Czytaj więcej… 10.03.2008. 12:51

GMO – kilka niewygodnych pytań

Ojciec Stanisław Jaromi, franciszkanin, Przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)

Czytaj więcej… 07.03.2008. 22:37

PODSTĘPNE SĄSIEDZTWO

Jadwiga Łopata – ICPPC i Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”

Czytaj więcej… 07.03.2008. 22:14

Zysk ponad wszystko

Lobby GMO zżera uprawy i …demokrację

Czytaj więcej… 07.03.2008. 20:38

Francja proponuje zmianę unijnego systemu autoryzacji genetycznie modyfikowanych produktów.

Francja o GMO

Czytaj więcej… 05.03.2008. 17:09

Dopuśćmy do głosu geny rozsądku

Edyta Jaroszewska-Nowak

Czytaj więcej… 05.03.2008. 13:07

PiS: Polska powinna być krajem wolnym od GMO

kar, PAP 2008-03-05

Czytaj więcej… 05.03.2008. 13:03

PiS szarżuje na GMO

nik, Gazeta Wyborcza

Czytaj więcej… 05.03.2008. 10:18

GMO – nauka przegrywa z zyskiem

Maciej Muskat – wersja oryginalna przekazana Gazecie Wyborczej do druku

Czytaj więcej… 03.03.2008. 23:22

GMO: nauka przegrywa z zyskiem

Maciej Muskat – wersja wydrukowana w Gazecie Wyborczej

Czytaj więcej… 03.03.2008. 23:14

GMO: Konsument coraz bardziej zdystansowany

Czytaj więcej… 02.03.2008. 21:35

Warto wspominieć o zasadzie przezorności w podejmowaniu decyzji, ona obowiązuje w każdym biznesie, a nawet jest jedną z naczelnych zasad działania wielu korporacji kapitalistycznych.

Zbigniew Przybylak – Wydawnictwo GAJ

Czytaj więcej… 29.02.2008. 16:43

Koncerny agrochemiczne powinny ponosić karę za skażenie GMO

GREENPEACE informacja prasowa

Czytaj więcej… 29.02.2008. 12:44

Dokąd zmierzamy? Czy polskie społeczeństwo ma być poddane eksperymentowi naukowemu?

oman Andrzej Śniady

Czytaj więcej… 26.02.2008. 09:12

Ależ groźny gen korupcji !!!

Paweł Połanecki, Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”

Czytaj więcej… 25.02.2008. 15:22

Z GMO można wygrać

„Nasz Dziennik” z dnia 19 lutego 2008r. Z senatorem Kazimierzem Jaworskim o ochronie podkarpackiego rolnictwa przed GMO rozmawia Małgorzata Pabis

Czytaj więcej… 19.02.2008. 22:34

Ministrowie rolnictwa 27 państw UE nie zaakceptowali propozycji stosowania GMO przy uprawie ziemniaków.

Czytaj więcej… 19.02.2008. 13:43

Greenpeace wzywa polski rząd do obrony naszych pól przed zmutowanym ziemniakiem

GREENPEACE – informacja prasowa

Czytaj więcej… 18.02.2008. 00:45

Stanowisko Polskiego Związku Rolników Ekologicznych w sprawie GMO

Czytaj więcej… 18.02.2008. 00:11

Rolnicza manifestacja przeciwko GMO

Jadwiga Łopata i Julian Rose

Czytaj więcej… 17.02.2008. 23:21

Małopolska nie chce GMO!

Czytaj więcej… 12.02.2008. 23:07

We Francji zakazano uprawy genetycznie modyfikowanej Bt-kukurydzy MON 810

Czytaj więcej… 11.02.2008. 10:11

Przeciwko GMO

„Dziennik Polski” – 08.02.2008r.

Czytaj więcej… 09.02.2008. 19:00

GMO nie szkodzi? Azbest też nie szkodził!

Janusz Wojciechowski

Czytaj więcej… 08.02.2008. 15:08

Co teraz mówi Pan Minister Marek Sawicki o GMO?

Czytaj więcej… 05.02.2008. 13:25

Co powiedział Pan Marek Sawicki w dniu 28 czerwca 2007 roku o GMO?

Czytaj więcej… 05.02.2008. 11:30

PiS pyta premiera o stanowisko rządu w sprawie GMO

Czytaj więcej… 04.02.2008. 19:12

Ekolodzy walczą z genetyką – artykuł Izabela Marczak – „Dziennik” – 01.02.2008r.

04.02.2008. 13:57

Organizacje pozarządowe chcą publicznej debaty o GMO

Czytaj więcej… 01.02.2008. 10:03

Genetycznie zmodyfikowany potwór w prezencie dla Pana Ministra

Czytaj więcej… 01.02.2008. 10:02

GMO – Przykłady zagrożenia dla zdrowia w żywności genetycznie modyfikowanej

Jeffrey M. Smith

Czytaj więcej… 27.01.2008. 19:50

Prawa Człowieka a GMO

Drodzy Julianie i Jadwigo,

Nadszedł czas, by popatrzeć na zagadnienie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO) z zupełnie innej strony: TO NIE JEST ZAGADNIENIE HANDLU – TO JEST ZAGADNIENIE PRAW CZŁOWIEKA! Dlatego Światowa Organizacja Handlu (WTO) nie może decydować w tej kwestii, ponieważ dotyczy ona naszych prawa człowieka.

A jednak tak się dzieje:

 • Przez zmuszanie całych narodów, całych populacji i społeczeństw do kupowania genetycznie zmodyfikowanej żywności. To narusza naszą ludzką wolność, naszą wolność do samodzielnego decydowania o tym, co chcemy kupić. Odebranie nam wolności wyboru to pogwałcenie jednego z podstawowych Praw Człowieka;
 • Przez zmuszanie całych narodów, całych populacji i społeczeństw do spożywania genetycznie zmodyfikowanej żywności. To narusza nasze prawo do samodzielnego decydowania o tym, jak chcemy się odżywiać. Odebranie nam wolności wyboru w zakresie rodzaju diety i sposobu odżywiania to pogwałcenie kolejnego naszego prawa człowieka;
 • Przez dążenie do narzucenia radykalnej kontroli nasion przez zwolenników GMO w skali społeczeństw i narodów, co wiąże się z wyeliminowaniem naturalnych nasion i tradycyjnych form rolnictwa. Stwarza to poważną groźbę dla naszego bezpieczeństwa jako narodu i jednostki. Jest poważnym pogwałceniem naszego indywidualnego prawa i naszych społecznych praw!

W ten sposób, co najmniej trzy orzeczenia sądowe powinny wykazać, że Światowa Organizacja Handlu (WTO) narusza nasze Prawa Człowieka, odbierając nam wolność wyboru zakupu, diety oraz dostępu do tradycyjnych nasion i form rolnictwa. I nie wolno nam tego tolerować. To jest tylko organizacja handlu, która nie ma żadnego prawa, by oddziaływać na nasze Prawa Człowieka.

Żadna organizacja handlowa nie ma mandatu i kompetencji, by działać ponad Prawami Człowieka.

Dlatego też sugeruję, aby Wasza organizacja i może także inne organizacje oddały WTO do Międzynarodowego Sądu w Hadze z powodu pogwałcenia  Praw Człowieka.

Z najlepszymi życzeniami, prof. Henryk Skolimowski

P.S. Jestem pod wrażeniem decyzji francuskiego rządu, który zakazał stosowania i uprawy GMO we Francji. To jest bardzo ważny precedens. Myślę, że specjalna delegacja Waszej organizacji powinna pójść do premiera Polski i przekonać go do tego samego.

25.01.2008. 13:15

Czy polski minister został genetycznie zmodyfikowany?

Janusz Wojciechowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Czytaj więcej… 25.01.2008. 12:32

NIE! –  DLA ŻYWNOŚCI FRANKENSTEINA

Paweł Połanecki

Czytaj więcej… 20.01.2008. 23:02

List Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czytaj więcej… 17.01.2008. 17:35

Vive la France!

Michał Sobczyk

Uprawa kukurydzy MON810, jedynej modyfikowanej genetycznie odmiany stosowanej we Francji, została oficjalnie zakazana przez tamtejsze władze.

Czytaj więcej… 12.01.2008. 19:31

Rolnik kontra Monsanto

Percy Schmeiser

Dzikie Życie nr 12, 1 (162,163) 2007/2008

Czytaj więcej… 10.01.2008. 01:41

GMO – zagrożenia ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne

Jadwiga Łopata

Dzikie Życie nr 12, 1 (162, 163) 2007/2008

Czytaj więcej… 10.01.2008. 01:26

Moratorium albo śmierć!

„International Herald Tribune” podała, że José Bové, słynny francuski antyglobalista, wraz z kilkunastoma towarzyszami rozpoczął dziś strajk głodowy. Chce w ten sposób zmusić tamtejszy rząd do bardziej zdecydowanych działań przeciwko uprawom roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Europejska opinia publiczna zdecydowanie odrzuca GMO, wśród decydentów zdania są podzielone.

Czytaj więcej… 03.01.2008. 18:58

List otwarty Koalicji „Polska wolna od GMO” do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej… 02.01.2008. 01:19

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu – niekontrolowane uwolnienie GMO do środowiska naturalnego na terenie Polski

List Koalicji „Polska wolna od GMO” do Arcybiskupa Józefa Życińskiego

Czytaj więcej… 02.01.2008. 00:32

Przeciwni GMO

KOALICJA OSTRZEGA PRZED ZMODYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ

Czytaj więcej… 18.12.2007. 22:26

POWSTAŁA KOALICJA ‚POLSKA WOLNA OD GMO’

W związku z narastającym zagrożeniem wprowadzenia do Polski upraw GMO oraz agresywnym  lobbingiem zwolenników GMO konieczne jest zjednoczenie sił.  1 grudnia 2007 roku  w Krakowie, z inicjatywy ICPPC została powołana  KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO’.  Na dzień dzisiejszy mamy w KOALICJI ponad 60  organizacji/instytucji/jednostek i vip-ów.

Zachęcamy Państwa do przyłączenie się do KOALICJI.

Członkami KOALICJI „POLSKA WOLNA OD GMO”  mogą być osoby prywatne, organizacje, przedstawiciele władz, politycy, przedsiębiorcy; wszystkich którzy chcą aby Polska była wolna od GMO.

Prosimy wszystkich, którzy są zainteresowani przystąpieniem do KOALICJI o
kontakt: biuro@icppc.pl, tel/fax:033 8797114

„Jakość żywności produkowanej w Polsce, światowe uznanie dla naszej
bioróżnorodności oraz zdrowie i dobro obywateli Polski są niezwykle ważnymi
kwestiami, których nie można lekceważyć lub spychać na drugi plan
faworyzując  krótkoterminowe cele ekonomiczne czy polityczne”  mówi Sir
Julian Rose, prezes ICPPC.

Powstanie Koalicji zbiega się w czasie z wezwaniami francuskiego  prezydenta
Nicolasa Sarkozy oraz komisarza Unii Europejskiej ds. środowiska Stavrosa
Dimasa do wstrzymania upraw GMO do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań nad skutecznością aktualnych procedur autoryzacji produktów zawierających GMO, oraz do momentu przeprowadzenia niezależnych badań nad bezpieczeństwem nasion i roślin modyfikowanych genetycznie. Również niemiecki ministerrolnictwa Horst Seehofer wyrażał ostatnio swoje obawy co do skuteczności unijnych procedur autoryzacji roślin genetycznie zmodyfikowanych.

‚Wiemy, że opinia publiczna w Polsce i całej Europie jest przeciwna  uprawom
GMO, ale wiemy też, że rządy i Komisja Europejska nie słuchają naszych
głosów sprzeciwu. Wszyscy, którym zależy na zapewnieniu bezpiecznej
przyszłości powinni teraz wspólnie wystąpić przeciwko próbom zalania Polski
produktami GMO’ powiedziała Jadwiga Łopata, wiceprezes ICPPC, laureat ekologicznej nagrody Goldmana.
www.polska-wolna-od-gmo.org

17.12.2007. 17:40

Genetyczna arcynaiwność

Kolejny pasterz pobłądził: PAP podała, że metropolita lubelski abp Józef Życiński wezwał wiernych, aby nie bali się żywności modyfikowanej genetycznie. – „Medycyna nie ma żadnej wiedzy, by żywność zmieniona genetycznie niosła jakieś zagrożenia” – powiedział biskup podczas mszy z okazji Barbórki w Łęcznej (woj. lubelskie).

Dodał, że lęk przed modyfikowanymi organizmami (GMO) rozpowszechniają „środowiska radykalnych ekologów” których poglądy „są odosobnione”. Metropolita naiwnie wierzy, że dzięki genetycznemu modyfikowaniu żywności będzie można walczyć z chorobami i światowym głodem, choć istnieją setki powodów by sądzić, że bardziej prawdopodobny jest skrajnie przeciwny scenariusz.

Czytaj więcej… 16.12.2007. 01:07

UE: Rośnie opozycja dla genetycznie modyfikowanej kukurydzy

Organizacje ekologiczne zbierają podpisy pod petycją ze wsparciem dla komisarza ds. ochrony środowiska Stavrosa Dimasa, który wbrew innym komisarzom nie zgodził się na uprawę genetycznie modyfikowanego ziemniaka, a teraz chce powstrzymać także uprawę kukurydzy.

Czytaj więcej… 14.12.2007. 00:56

Greenpeace przeciwko modyfikowanej kukurydzy

Przebrani za lobbystów korporacji agrochemicznych działacze Greenpeace manifestowali w środę przed Komisją Europejską, „dziękując” niektórym komisarzom za wspieranie GMO (genetycznie modyfikowanych organizmów) w UE.

Czytaj więcej… 14.12.2007. 00:36

Genetyczny dylemat polskiego rządu

Konrad Niklewicz   Gazeta Wyborcza   2007-12-01

Polskiemu rządowi zostało niewiele czasu na podjęcie decyzji w sprawie roślin i produktów modyfikowanych genetycznie Kontynuować linię rządu PiS i podtrzymać krajowy zakaz stosowania produktów genetycznie modyfikowanych – ryzykując tym samym gigantyczną karę ze strony unijnego sądu za łamanie unijnych regulacji?

Czytaj więcej… 14.12.2007. 00:27

Gazeta Wyborcza za GMO?

Albo dopuścimy GMO, albo zdrożeje żywność

Krystyna Naszkowska   Gazeta Wyborcza   2007-12-05

Jeśli rząd nie zmieni ustaw o żywności genetycznie modyfikowanej, grozi nam szokowy wzrost cen żywności i spadek produkcji – alarmują eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa.

Czytaj więcej… 14.12.2007. 00:03

Oszczędzanie energii w kraju wolnym od GMO

Polska nie wycofa się z walki o wyższe limity dwutlenku węgla ani z zakazu sprzedaży nasion genetycznie modyfikowanych. Minister środowiska Maciej Nowicki liczy, że przekona Komisję Europejską do ustępstw.

Czytaj więcej… 13.12.2007. 23:41

Informacje Rzecznika Prasowego  Ministerstwa Środowiska

Komunikat po spotkaniu prof. dr. hab. Macieja Nowickiego, ministra środowiska z dziennikarzami.

Czytaj więcej… 13.12.2007. 01:48

Genetycznie zmodyfikowane zagrożenie

Prof. dr hab. Stanisław K. Wiąckowski

Nasz Dziennik
Sobota-Niedziela, 24 listopada 2007, Nr 275 (2988)

Ofensywa wielkich koncernów walczących za wszelką cenę o nowe rynki zbytu wciąż trwa. Coraz większa jest też świadomość społeczna istniejących zagrożeń nawet u wysokich urzędników UE, ministrów krajów członkowskich, a także prezydentów. Przy zmianie ekipy rządzącej w Polsce trzeba przypomnieć nowym ministrom i urzędnikom o ogromnej odpowiedzialności w sprawie GMO. Nie ma przecież ważniejszych rzeczy jak ochrona środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia mieszkańców naszego kraju.

Czytaj więcej… 13.12.2007. 00:51

PSL Piast apeluje do rządu o działania przeciwko roślinom GMO. PSL Piast apeluje do rządu premiera Donalda Tuska o działanie na rzecz  tego, żeby Polska była strefą wolną od genetycznie zmodyfikowanych  odmian roślin (GMO). Władze Stronnictwa zapowiadają skierowanie zawiadomienia do prokuratury w związku z informacjami, że w Polsce pojawiły się uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy.

Czytaj więcej… 11.12.2007. 17:23

Homilia ryzykownie pochwalna

Polemika Janusza Wojciechowskiego z Arcybiskupem Józefem Życińskim.

Czytaj więcej… 10.12.2007. 23:47

„Naukowcy ostrzegają przed GMO”

Profesor Mieczysław Chorąży polemizuje z tezami arcybiskupa Życińskiego ws. żywności modyfikowanej genetycznie. Jego Ekscelencjo,

Czytaj więcej… 10.12.2007. 23:12

List Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Ministra Środowiska

Czytaj więcej… 27.11.2007. 12:27

List Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego do Prezesa NIK

Czytaj więcej… 23.11.2007. 11:41

Mity i fakty o mutantach
Z dr. Árpádem Pusztaiem rozmawia Michał Sobczyk

Czytaj więcej… 02.10.2007. 11:32 • Google Translator

 • STOP kłamstwu tvn!

  STOP TVN, TVN24, POLSAT I WYBIÓRCZEJ - stop zakłamaniu w mediach masowych
 • Chroń medycynę naturalną/ Protect natural medicine all over the world
 • Podpisz petycję w obronie medycyny naturalnej i tradycyjnych systemów medycznych
 • Medycyna Tybetańsko-Mongolska, Akupunktura, Moksa, Ziołolecznictwo na PINTEREST.COM
 • Polub nas na FB

 • Artykuł o nagonce

 • Czwarty Wymiar o nagonce medialnej

  Artykuł w "CZWARTYM WYMIARZE" o nagonce medialnej na lekarkę Enkhjargal Dovchin "ENJI"
 • Artykuły w „ZC”

  Znaki Czasu - to obecnie jedyne czasopismo, które ma odwagę pisać jawnie o najważniejszych sprawach dotyczących zdrowia ludzkiego czyli Kodeksie Żywnościowym, Szczepieniach oraz alternatywnych metodach leczniczych.
 • MTM in Poland

  Mongolska Tradycyjna Medycyna w Polsce - MTM in Poland
 • LIST OTWARTY

  LIST OTWARTY PUBLICYSTÓW W OBRONIE TOLERANCJI I WOLNOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU
 • Chmurka kategorii

 • Ankiety

 • Szybkie menu

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogerów lubi to: